Σχέση Ενηλίκων με την Άσκηση και η Επίδραση στα Παιδιά