Πρώτη γεώτρηση στον «Κρόνο» του τεμαχίου «6» από TOTAL – ENI