Προτεραιότητα η στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας αποτελεί του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την ΚΑΠ μετά το 2021