Πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων