Προσφορές στο κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων του ΤΑΟΛ