ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ AΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ

Προέλευση