Οι ραβίνοι Χασίντι κυβερνούν: είναι “βδέλυγμα, αίρεση και ειδωλολατρία χωρίς όρια”.