Νοσηλεύτρια/Γραμματέας για υποστήριξη Ιατρικής Εταιρείας