Μοίρασαν στους μαθητές βιβλία τυλιγμένα με διαφημιστικό αυξητικής στήθoυς