Μία ὑστερική παραθρησκεία μέ προδιαγεγραμμένο μέλλον…