Μεταφορικό ισοδύναμο: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις χρηματοδότησης