Κωνσταντίνος Ι’ Δούκας: Ενας από τους χειρότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου