ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Η Αλεξ/πολη, ο Δήμος μας, ποθεί την ανάπτυξη.