Καινούργιο Εργασίες καθαριότητας στο νέο κοιμητήριο και επούλωση λακκουβών