Χρειαζόμαστε, ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ, Εθνικούς Ευεργέτες και Φιλέλληνες!...

Προέλευση