Για να ξέρουμε τα δικαιώματά μας (δυστυχώς το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού στις χώρες τις Ε.Ε., στην προκειμένη όμως περίπτωση μας εξυπηρετεί)

Βρέθηκε κι εδώ