Ευχαριστήριο του νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σε εταιρείες, συλλόγους και φυσικά πρόσωπα για τις συνεισφορές τους