ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ