Δωρεάν συμμετοχή μελών Επιμελητηρίου Λακωνίας στην 86η ΔΕΘ