Δ. Βαρτζόπουλος Ο Θεμέλιος λίθος του νέου ελληνικού Κράτους