Δ. Σκάλκος: Να δοθεί έμφαση στην καταπολέμηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής