Αυτόματα στην εφορία γεννήσεις, οικογενειακή κατάσταση και αριθμός παιδιών