«Άλλη μία λανθασμένη απόφαση της Δημοτικής Αρχής με τεράστιες οικονομικές συνέπειες»