Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ. Λόγος εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου.