100 φορές λιγότεροι υπολογισμοί με απόδοση Large Language Model σε επίπεδο Generative Pre-trained Transformer: Η σημασία του RWKV στην επίλυση του προβλήματος της ισχύος της GPU και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει