Τα λερωμένα χέρια μακρύναν ή ήταν μακριά από πριν;