Στο "Λάλεμαν τη Παρχαρομάνας" βρέθηκαν οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης