Πρόταση για σύσταση “Συνεργείου Καθαριότητας” στον Δήμο