Προγράμματα μετεκπαίδευσης για 1.075 εργαζομένους και πρόσκαιρα άνεργους