Πότε οι σύζυγοι υποβάλουν μαζί δήλωση και πότε χωριστά