Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μεθόδιος Α’ – Ο Ομολογητής