ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ 0,5%