Καταγγελία συμβούλων του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. προς το ελεγκτικό συνέδριο.