Εντυπωσιακή μεταφορά γεννήτριας/μετασχηματιστή 500 τόνων μέσω Βέροιας (βίντεο)