Εκχωρήσεις – παραχωρήσεις στο όνομα του ταξικισμού