Εικόνες της βομβαρισμενης Λάμιας το 1941 κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο [photos]