Δείτε την εγκύκλιο για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης