"«Αρχή συντροφικότητας» επωνομάσθησαν τα συσσίτια των πεινόντων μαθητών"