Αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών τόνου, ξιφία και μακρύπτερου τόνου