9 Ιουλίου 1948: Η παραμονή των Βασιλέων εις την δοκιμασθείσαν Λευκάδα