11.953,60 € για συντήρηση δικτύου και δικτυακού εξοπλισμού καθώς και έλεγχο εφαρμογών Οικονομικής Υπηρεσίας.